Nepodceňujte odvodnenie pozemku pred samotnou výstavbou

Voda je nevyhnutnou súčasťou nášho života. Pri plánovaných stavbách domov je súčasťou plánovaných inžinierskych sietí. Nachádza sa prirodzene v spodných vrstvách pôdy. Horšie je, ak nie je dostatočne hlboko a mohla by ohroziť budúcu stavbu. V súčasnosti sa veľa stavebníkov trápi s problémom spodnej vody. Domy sa vzhľadom k nedostatku stavebných pozemkov stavajú aj na miestach, kde sa dávnejšie ani neuvažovalo stavať. V každom prípade ak vlastníte pozemok, na ktorom predpokladáte výskyt spodnej vody, kontaktujte odborníkov, ktorí riešia odvodnenie pozemku. Odvodnenie pozemku je zásah, ktorý si minimálne vyžaduje ohlasovaciu povinnosť na stavebnom úrade. Na stavebnom úrade vám poradia, podľa zásahu a úprav, či nebude potrebné až stavebné povolenie.

Pozemná verzus podzemná voda

Odborné odvodnenie pozemku
Proces odvodnenia pozemku – na čo si dať pozor?

Odvodnenie pozemku je krok, ktorý v žiadnom prípade netreba podceňovať. Ak by sa nevykonal, postupom času stavebný materiál spodnou vodou nasiakne a vlhké steny sa ukážu v celom dome. Na začiatku bude ich prejavom len odúvanie maľovky, omietky, neskôr opadávanie omietky a tvorba plesní, ktoré úplne znemožnia bývanie. Ich následkom sú rôzne ťažkosti dýchania. V tomto prípade už bude odvodnenie pozemku finančne aj technicky oveľa náročnejšie. Odvodnenie pozemku je možné vykonať rôznymi spôsobmi. Niektoré sú finančne náročnejšie, niektoré dostupnejšie. Závisí však aj na teréne, v ktorom je tá ktorá metóda použitá. Ešte pred samotným odvodnením pozemku je potrebné si ozrejmiť, čo je pozemná, teda povrchová a čo podzemná voda. Pozemná voda je prirodzená. Môže byť z dažďu. Pri rovnom teréne jednoducho vsiakne. Problém môže byť pri šikmých terénoch. Tam pri bohatších dažďoch bude voda stekať priamo na bočnú stranu stenu. V tomto prípade je odvodnenie jednoduché a nie je ani finančne náročné. Na vodu sú zostrojené určité žľaby, ktoré potom dažďovú vodu odvádzajú. Podzemná voda má iný spôsob odvodnenia. Odvodnenie pozemku netreba podceňovať. Je potrebné dať na rady projektanta a odborníkov a použiť kvalitnú hydroizoláciu. Ak tak neurobíte, problémy na seba nenechajú dlho čakať. Čo je horšie, odvodnenie bude finančne náročnejšie a stavbu už pravdepodobne nikdy nedajú do pôvodného stavu. Pre viac informácií o odvodnení pozemku, o spôsobe, možnostiach, cenovej ponuke zistíte po navštívení nasledujúcej internetovej stránky: https://www.zemne-vyskove.sk/.